Karta rowerowa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 października 2023

KARTA ROWEROWA
W przyszłym roku szkolnym odbędzie się egzamin na kartę rowerową.
Polecam strony , na których możecie poćwiczyć. Z tych testów losowo wybierzecie pytanie na egzaminie.Wiadomości i testy do karty rowerowej.

https://brd.edu.pl/brd2/testy/testy.html

https://brd.andrej.edu.pl/index.php/przepisy-ogolne/pojecia-podstawowe

Wiadomości ucznia
Uczeń:
poprawnie wymienia informacje zawarte na znakach dotyczących pieszych i rowerzystów,
nazywa elementy drogi, zna zasady obowiązujące na poszczególnych rodzajach dróg,
zna zasady przechodzenia przez jezdnię na przejściach dla pieszych,
wskazuje różnice między drogą w obszarze zabudowanym i niezabudowanym,
zna znaczenie elementów odblaskowych,
zna zasady korzystania ze środków komunikacji publicznej,
potrafi podać przyczyny wypadków powodowanych przez pieszych,
zna zasady przechodzenia przez torowisko kolejowe z zaporami i bez zapór, a także przez tory tramwajowe z sygnalizacją świetlną i bez niej,
zna numery telefonów alarmowych, zna zasady udzielania pomocy ofiarom wypadków drogowych,
zna znaki drogowe i ich znaczenie, podaje hierarchię ważności znaków, sygnałów oraz poleceń w ruchu drogowym,
podaje sposób używania obowiązkowego wyposażenia roweru,
definiuje pojęcia dotyczące manewrów wykonywanych przez kierującego rowerem,
zna zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach,
zna zasady poruszania się rowerzysty po drodze rowerowej, chodniku i jezdni,
wskazuje przyczyny powstawania wypadków,
objaśnia wykonywanie poszczególnych manewrów,
zna organizację ruchu na różnych skrzyżowaniach,
potrafi określić pierwszeństwo uczestników ruchu podczas przejeżdżania przez skrzyżowanie,
zna zastosowanie środków stanowiących wyposażenie apteczki,
potrafi interpretować zasady zachowania szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania,
doskonale zna zasady prawidłowej techniki jazdy rowerem,
zna przepisy pieszych idących indywidualnie i w kolumnie oraz rowerzystów,
potrafi wymienić sposoby poprawy widoczności ludzi na drodze,
definiuje obowiązki uczestników ruchu wobec pojazdów uprzywilejowanych,
objaśnia skutki nieprawidłowych zachowań podczas wypadku,
wymienia sposoby oznakowania miejsc niebezpiecznych,
zna przyczyny wypadków powodowanych przez rowerzystów.

Test zawiera pytania o następującej tematyce:
znaki i sygnały drogowe, ¬manewry na drodze,
wybrane przepisy Prawa o ruchu drogowym,
typowe sytuacje drogowe (skrzyżowania drogi głównej z drogami podporządkowanymi, skrzyżowania dróg równorzędnych i z ruchem okrężnym),
¬•pierwsza pomoc ofiarom wypadków,
obowiązkowe wyposażenie roweru.
Po zaliczeniu sprawdzianu teoretycznego uczeń przystępuje do sprawdzianu praktycznego z jazdy na rowerze
Umiejętności ucznia
Uczeń:
prawidłowo określa znaki drogowe pionowe i poziome dotyczące pieszych i rowerzystów,
umie scharakteryzować poszczególne elementy obowiązkowego wyposażenia roweru,
wykonuje proste czynności związane z codzienną obsługą roweru,
prawidłowo wykonuje czynności poprzedzające jazdę rowerem,
opanował właściwą technikę jazdy,
stosuje hierarchię ważności znaków, sygnałów oraz poleceń w ruchu drogowym,
opisuje cechy charakterystyczne drogi,
prawidłowo wykonuje manewry: skrętu w lewo, skrętu w prawo, wyprzedzania, omijania, wymijania, włączania się do ruchu, zawracania,
na skrzyżowaniu zachowuje się zgodnie z przepisami ruchu drogowego,
ocenia sytuację na drodze zachowując szczególną ostrożność i stosując zasadę ograniczonego zaufania,
potrafi właściwie zachować się w sytuacjach nietypowych na drodze oraz określić skutki błędnego wykonania manewrów,
umie odróżnić zachowania uczestników ruchu zagrażające bezpieczeństwu,
umie scharakteryzować bezpieczną drogę,
umie zastosować przepisy obowiązujące kierujących rowerem podczas poruszania się w kolumnie rowerowej,

Egzamin praktyczny (część praktyczna) polega na ocenie kierującego rowerem pod względem:
pozycji kierującego na pojeździe,
upewnienia się o możliwości jazdy,
upewnienia się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy,
płynnego ruszania z miejsca,
właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe,
hamowania i zatrzymania pojazdu w określonym miejscu.
Po pozytywnie zdanym egzaminie (teoretycznym
i praktycznym) uczeń zgłasza się do sekretariatu szkoły po odbiór karty rowerowej.

Dorota Radosz