Oświadczenie o dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

1. Nazwa podmiotu publicznego

SZKOŁA PODSTAWOWA nr4 z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. WOJCIECHA KORFANTEGO w Mysłowicach  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej   http://sp4myslowice.pl/

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2016-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-21

3. Dane kontaktowe

Osoba do kontaktu: Magdalena Parzuch-Szymanek

Email: sekretariatg_1@wp.pl

Telefon: (32) 222 23 22

4. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-12-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

5. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

 Wymagania, które nie zostały spełnione:

- niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

 - dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)

- alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)

- kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

6. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

7. Dokumenty

Na stronach  znajduje się wiele plików do pobrania. Większość z nich pochodzi z zasobów wewnętrznych. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne.

8. Dodatkowe informacje

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

 • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.

 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.

 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.

 • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

 • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądnie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących

W najwyżej na stronie umiejscowionym menu znajdują się pomocne opcje:

 • Wersja tekstowa”

 • Powiększanie i pomniejszanie czcionki”

KONTRAST

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.

ZMIANA ROZMIARU STRONY

System Windows i przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

FIREFOX, CHROME, EDGE, OPERA

 • [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok

 • [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

OPERA

 • [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok

 • [-] aby pomniejszyć widok

OPISY ALTERNATYWNE GRAFIK I ZDJĘĆ

W serwisie  do grafik i zdjęć, prezentujących istotne informacje, staramy się dodawać opisy alternatywne. Ponadto przyciski i pola formularzy są właściwie opisane.

 9. Opis dostępności architektonicznej. 

1. Szkoła Podstawowa Nr4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wojciech Korfantego, zlokalizowana jest w Mysłowicach  na  ulicy  Wielkiej Skotnicy 84a

2. Wejścia do budynku szkoły znajdują się  na parterze:

 • wejście  główne - oznaczone symbolem A, B, C - do nich prowadzą schody oraz przystosowany dla wózków podjazd,

 • wejście przez szatnię z poziomu -1

3. Szkoła Podstawowa Nr4 zlokalizowana jest na trzech poziomach połączonych ze sobą schodami, winda łączy wszystkie poziomy w tym  szatnię, która zlokalizowana jest na poziomie "-1" . 

 • parterze zlokalizowana jest toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych - stosownie oznaczona.

 • w budynku  szkoły korytarze,   schody i  balustrady schodów  są zgodne z prawem budowlanym.

4.  Szkoła posiada parking na dziedzińcu szkoły.

 • obsługa szkoły stara się reagować na wszystkie prośby związane z niedogodnościami architektonicznymi płynące ze strony osób z niepełnosprawnościami.

5. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu na teren szkoły.

 • warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

6.   W szkole zainstalowany jest system monitoringu - kontrolowane są wejścia i wyjścia osób z  zewnątrz;

 • przy wejściu znajduje się portiernia, a w niej pracownik za pośrednictwem, którego można przywołać pracownika administracji, skorzystać z kontaktu telefonicznego.

7. MOŻLIWE UTRUDNIENIA W DOSTĘPIE I KORZYSTANIU DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

 • W budynku szkoły  nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 

 • Na terenie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

10. Procedura udostępniania informacji publicznej

UDOSTĘPNIANIE  INFORMACJI  NA  WNIOSEK
 

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej - Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,

Dz. U. z dnia 8 maja 2019r. poz 848

informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub ustnej.

 

 1. Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wojciecha Korfantego w Mysłowicach, w tym elementów,
  o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz elementów niedostępnych cyfrowo na podstawie art. 8 ust. 1, albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, o którym mowa w art. 7. Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 848

 2. Żądanie powinno zawierać :

1) dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;

2) wskazanie strony internetowej, publicznego, które mają być dostępne cyfrowo;

3) wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;

4) wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

 1. Udostępnianie informacji na wniosek następuje:

bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku
(art. 18, ust. 3), z zastrzeżeniem art. 18, ust. 4, który stanowi: Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego nie może nastąpić w terminie, o którym mowa w ust. 4, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

 

 1. Informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku.

 2. Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

 3. W przypadku gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

 4. W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, zgodnie z ust. 6, osoba tama prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

 5. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730). 

 6. Wnioski o udostępnienie informacji należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wojciecha Korfantego w Mysłowicach lub przesłać pocztą na adres Szkoły, wniosek można także przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariatg_1@wp.pl