Karta rowerowa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 maja 2023

Procedura uzyskania karty rowerowej
Karta rowerowa – zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami jeden z dokumentów stwierdzających uprawnienie osoby, która nie ukończyła 18 lat do kierowania rowerem.


1. Do egzaminu na kartę rowerową mogą przystąpić uczniowie, którzy nie później niż w dniu egzaminu ukończyli 10 lat.
2 Uczeń powinien w wyznaczonym terminie złożyć wypełniony czytelnie Arkusz zaliczeń ucznia (Arkusz MEN – VI/28) wraz z aktualnym zdjęciem legitymacyjnym.
4. Warunkiem przystąpienia do egzaminu na kartę rowerową jest zgoda rodzica i wychowawcy klasy w formie podpisu na arkuszu zaliczeń. Zgoda rodziców jednocześnie jest deklaracją braku przeciwwskazań zdrowotnych do wydania karty rowerowej.
5.Uczeń przystępuje do egzaminu w wyznaczonym przez dyrektora terminie i miejscu (koniec II semestru roku szkolnego).
6.Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej.
7. Część teoretyczna przeprowadzana jest w formie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 25 pytań, odbywa się na komputerach.. Test zawiera pytania o następującej tematyce:
a. przepisy drogowe,
b. znaki i sygnały drogowe,
c manewry na drodze,
d. typowe sytuacje drogowe (skrzyżowania drogi głównej z drogami podporządkowanymi, skrzyżowania dróg równorzędnych i z ruchem okrężnym),
e.pierwsza pomoc ofiarom wypadków.
8 Część praktyczna polega na ocenie kierującego rowerem pod względem:
-przygotowanie siebie i roweru do jazdy,
- ruszania z miejsca na płaskim terenie,
-jazdy do przodu po prostej i skręcania w lewo lub prawo,
- jazda po łukach w kształcie cyfry 8, tzw. „ósemka”
- hamowania i zatrzymywania roweru w określonych miejscach,
- właściwego reagowania na znaki, sygnały i polecenia w ruchu drogowym.
9.Po zaliczeniu sprawdzianu teoretycznego uczeń przystępuje do sprawdzianu praktycznego z jazdy na rowerze.

10. Egzamin praktyczny musi się odbywać wyłącznie na rowerze posiadającym wyposażenie przewidziane przez prawo o ruchu drogowym.
11. Uczeń powinien przejść szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz znać zasady obsługi technicznej roweru.
12. W przypadku niezaliczenia lub nieprzystąpienia do sprawdzianu w pierwszym terminie, uczeń może przystąpić do jednego sprawdzianu poprawkowego w drugim terminie. Jeżeli wynik egzaminu poprawkowego jest negatywny uczeń przystępuje do egzaminu w następnym roku szkolnym.
Za pozytywnie zdany egzamin na kartę rowerową uważa się, jeśli uczeń udzielił 80% poprawnych odpowiedzi na egzaminie teoretycznym i zdał egzamin praktyczny – wykonał co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.

Przydatne linki:
https://brd.andrej.edu.pl/index.php/przepisy-ogolne/pojecia-podstawowe
https://brd.edu.pl/brd2/testy/testy.html
https://kartarowerowa.net.pl/
https://brd.edu.pl/
https://brd.edu.pl/brd2/strony/trening_sp.html
https://brd.edu.pl/brd1/testy/nauka1/29d.html
http://wrower.pl/prawo/index.html
Termin egzaminu teoretycznego 22.05.2023
1. Do egzaminu na kartę rowerową mogą przystąpić uczniowie, którzy nie później niż w dniu egzaminu ukończyli 10 lat.
2 Uczeń powinien w wyznaczonym terminie złożyć wypełniony czytelnie Arkusz zaliczeń ucznia (Arkusz MEN – VI/28) wraz z aktualnym zdjęciem legitymacyjnym.
4. Warunkiem przystąpienia do egzaminu na kartę rowerową jest zgoda rodzica i wychowawcy klasy w formie podpisu na arkuszu zaliczeń. Zgoda rodziców jednocześnie jest deklaracją braku przeciwwskazań zdrowotnych do wydania karty rowerowej.
5.Uczeń przystępuje do egzaminu w wyznaczonym przez dyrektora terminie i miejscu (koniec II semestru roku szkolnego).
6.Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej.
7. Część teoretyczna przeprowadzana jest w formie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 25 pytań, odbywa się na komputerach.. Test zawiera pytania o następującej tematyce:
a. przepisy drogowe,
b. znaki i sygnały drogowe,
c manewry na drodze,
d. typowe sytuacje drogowe (skrzyżowania drogi głównej z drogami podporządkowanymi, skrzyżowania dróg równorzędnych i z ruchem okrężnym),
e.pierwsza pomoc ofiarom wypadków.
8 Część praktyczna polega na ocenie kierującego rowerem pod względem:
-przygotowanie siebie i roweru do jazdy,
- ruszania z miejsca na płaskim terenie,
-jazdy do przodu po prostej i skręcania w lewo lub prawo,
- jazda po łukach w kształcie cyfry 8, tzw. „ósemka”
- hamowania i zatrzymywania roweru w określonych miejscach,
- właściwego reagowania na znaki, sygnały i polecenia w ruchu drogowym.
9.Po zaliczeniu sprawdzianu teoretycznego uczeń przystępuje do sprawdzianu praktycznego z jazdy na rowerze.

10. Egzamin praktyczny musi się odbywać wyłącznie na rowerze posiadającym wyposażenie przewidziane przez prawo o ruchu drogowym.
11. Uczeń powinien przejść szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz znać zasady obsługi technicznej roweru.
12. W przypadku niezaliczenia lub nieprzystąpienia do sprawdzianu w pierwszym terminie, uczeń może przystąpić do jednego sprawdzianu poprawkowego w drugim terminie. Jeżeli wynik egzaminu poprawkowego jest negatywny uczeń przystępuje do egzaminu w następnym roku szkolnym.
Za pozytywnie zdany egzamin na kartę rowerową uważa się, jeśli uczeń udzielił 80% poprawnych odpowiedzi na egzaminie teoretycznym i zdał egzamin praktyczny – wykonał co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.

Przydatne linki:
https://brd.andrej.edu.pl/index.php/przepisy-ogolne/pojecia-podstawowe
https://brd.edu.pl/brd2/testy/testy.html
https://kartarowerowa.net.pl/
https://brd.edu.pl/
https://brd.edu.pl/brd2/strony/trening_sp.html
https://brd.edu.pl/brd1/testy/nauka1/29d.html
http://wrower.pl/prawo/index.html
Termin egzaminu teoretycznego 22.05.2023

Dorota Radosz